Myth Preserver
Myth Preserver

2008

Oil on panel

13x12 inches